LA-GLOSS  |  KANDIVALI  |  MUMBAI

H
I
G
H
R
I
S
E

A
P
P
A
R
T
M
E
N
T
S

HORIZON  |  DADAR  |  MUMBAI

BARNS GEM  |  COLOMBO  |  SHRILANKA

EAST AVENUE  |  INDRA NAGAR  |  NASHIK

SAGAR TARANG  |  ANDHERI  |  MUMBAI

VANRAI  |  GOREGAON  |  MUMBAI

SPARSH  |  PATHARDI  |  NASHIK

H
O
U
S
I
N
G

CUPPUCCINO LIFESTYLES  |  HINGEWADI  |  PUNE

SURYASH  |  PANVEL  |  FOR PLANWELL

MATHERAN MEADOWS  |  MATHERAN  |  MUMBAI

ENAL TECH  |  AMARNATH  |  MUMBAI

C
O
M
M
E
R
C
I
A
L

COMMERCIAL COMPLEX  |  NAIROBI  |  KENYA

PALM BEACH  |  NAVI MUMBAI

R
E
S
I
D
E
N
T
I
A
L

I
N
T
E
R
I
O
R

PALM BEACH  |  NAVI MUMBAI

CHAUPATY RESTAURANT  |  NAIROBI  |  KENYA

C
O
M
M
E
R
C
I
A
L

I
N
T
E
R
I
O
R

ENAL TECH  |  AMARNATH  |  MUMBAI

PANACHE  |  LONAVALA

B
U
N
G
A
L
O
W
S

PANACHE  |  LONAVALA

POLLYTECHNIC  |  AMRAVATI

I
N
S
T
I
T
U
T
E
S

LIBRARY  |  AMRAVATI

SKYWALKS  |  MMRDA  |  ANDHERI, MUMBAI

A
N
C
I
L
A
R
Y